Machines à vide à single chambre

d'IntervacInterVac INV7, INV10, INV11, INV12, INV20, INV30 Chambre unique

Désignation du type INV 7 INV 10 (Super) INV 11 INV 12 INV 20 INV 30
Dimensions de la chambre (L/L/H) 480 x 510 x 190 mm 520 x 560 x 180 mm 520 x 660 x 180 mm 520 x 660 x 180 mm 560 x 660 x 180 mm 970 x 540 x 180 mm
Longueur de la barre de soudure 2 x 450 mm 480 mm 480 mm 2 x 480 mm 2 x 510 mm 2 x 480 mm
Pompe à vide 63 m3/h 63 m3/h 63 m3/h 63 m3/h 63 m3/h 63 m3/h
Consommation 1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW
Tension 230 V / 400 V 230 V / 400 V 230 V / 400 V 230 V / 400 V 230 V / 400 V 230 V / 400 V
Fréquence 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Poids 150 kg 160 kg 175 kg 175 kg 195 kg 222 kg
Désignation du type INV 31 INV 35 INV 40 INV 45k INV 46 INV 47
Dimensions de la chambre (L/L/H) 1.055 x 520 x 180 mm 960 x 680 x 180 mm 850 x 785 x 180 mm 1.100 x 785 x 200 mm 1.350 x 900 x 180 mm 1.350 x 700 x 300 mm
Longueur de la barre de soudure 2 x 480 mm droite/à gauche ou 1 x 420 mm + 920 mm à l'avant 1 x 540 mm à droite 1 x 820 mm vorne 2 x 720 mm 1 x 1.000 mm vorne 2 x 800 mm 1 x 1.000 mm vorne 1 x 600 mm rechts oder links
Pompe à vide 63 m3/h 100 m3/h 100 m3/h | 160 m3/h 160 m3/h (BUSCH) 300 m3/h 160 m3/h
Consommation 1,5 kW 2,5 kW 2,2 kW | 5 kW 5 kW 6 kW 56 kW
Tension 230 V / 400 V 230 V / 400 V 230 V / 400 V 230 V / 400 V 230 V / 400 V 230 V / 400 V
Fréquence 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Poids 222 kg 260 kg 365 kg | 380 kg 325 kg 650 kg 500 kg